WIJ GAAN VOOR:

WIJ GAAN VOOR:

> Effectieve bestrijding grensoverschrijdend criminaliteit. 

Dit doen wij onder andere door samen te werken met onze buurlanden en de landen die kwetsbaar zijn voor deze grensoverschrijdende criminaliteit middels herziening van de verschillende overeenkomsten en hun efficiënter en te maken

> Stopzetting toelagen ex-hoogwaardigheidsbekleders

DNW wil een herziening van de toelagen en andere geldelijke voorzieningen die hoogwaardigheidsbekleders ontvangen na hun ambtstermijn te hebben voltooid. Na de herziening kunnen deze tegoeden terug vloeien naar de Surinaamse bevolking.  

> Competitief maken ambtenarenapparaat 
(loon naar opleiding en prestatie).  

De ambtenaren die de juiste opleidingen en diploma’s hebben genoten voor het bekleden van hun functie en zij die presteren krijgen conform de vigerende rechtsregels een rechtvaardige bezoldiging. Dit houdt in het ontwikkelen van een gedegen HRM en personeel gerichte beleid waarbinnen een prestatiegerichte premie zal worden ingelast en tevens de grondslag zal vormen voor het belonings- en promotiebeleid. Dit ontwikkelde HRM-beleid houdt daarentegen in dat corruptieve of slecht presterende ambtenaren niet gehandhaafd zullen worden binnen het overheidsapparaat.

> Rechttrekken rechtspositie ambtenaren

De Nieuwe Wind werkt met wet en regelgeving. Ambtenaren moeten erop kunnen rekenen dat zij loon naar werken zullen krijgen daar waar ze wettelijk recht op hebben.

Er moet daarom een einde komen aan de manier hoe leidinggevenden omgaan met de rechtspositie van ambtenaren. Het politiek voeren met de bevordering en beloning van ambtenaren moet tot het verleden gaan behoren.

> Digitalisering overheidsapparaat:

Een uittreksel digitaal of afspraak digitaal aanvragen + snellere verwerkingstijden van beschikkingen, uittreksels en vergunningen, beschikkingen en meer…

Gronden rechten en grond beleid.

Zoals het in
onze grondwet staat:

Heeft elk
Surinamer recht op een stuk grond in dit land.

 Opeenvolgende regeringen hebben

verzuim dit recht te optimaliseren en dit recht slechts hebben gebruikt om
verkiezingen te winnen.

Wij van DNW
gaan ervoor om dit recht op een stuk grond te optimaliseren en ten aanzien
hiervan een transparant, effectief, efficiënt maar bovenal rechtvaardig beleid
te voeren.

Een van de
modellen die wij voor ogen hebben is dat elk pasgeboren kind van Suriname zijn
/haar naam systematisch wordt doorgestuurd naar de dienst der domeinen om vervolgens
op achttienjarige leeftijd hun bereids verklaring in ontvangst te nemen bij de
aangewezen dienst.

De
verschillende grondenrechten problemen met de verschillende bevolkingsgroepen kunnen
hierdoor tot het verleden behoren.

Dieren bescherming.

Het is van eminent
belang dat wij onze gedomesticeerde evenals in het wild levende dieren
beschermen in deze tijd. Dit is een omissie die geen enkele regering ooit
effectief ter hand heeft genomen om ons land tot een diervriendelijk land te
maken.

Het is een
zeer belangrijk punt om aandacht daaraan te schenken.

Civiele dienstplicht.

Het is ook
belangrijk een civiele dienstplicht te introduceren om onze jonge
studenten en afgestudeerden de gelegenheid te geven om land te dienen middels het
kiezen van de juiste studie richting en de kennis opgedaan ter beschikking te
stellen met het oog op een praktische stage voor een tot nog te bepalen
periode.

Bv: het moet
binnen de verschillende overheid organen kunnen zoals: Kps, medische richting,
Brandweer en zelf het nationaal leger moet geherstructureerd worden door het op
te splitsen via 2 invalshoeken, nl;

1 Beroeps militairen.

2 opleiding
centrum voor jongeren van 18 tot 25 jaar.

In dit kader
zouden gepensioneerde of ex-militairen gebruikt kunnen worden als instructeur.

 > Professionalisering openbaar bestuur

Het openbaar bestuurssysteem oftewel de overheid van Suriname functioneert zeer slecht in haar huidige vorm. Een van de belangrijke prioriteiten die wij van DNW vooropstellen is dit verouderd systeem te bevorderen naar een moderne overheidsdienst die voldoet aan de eisen van de toenemende globalisering. De moderne overheidsdienst moet bewerkstelligen dat geen enkel ministerie een eiland op zichzelf vormt. Deze verandering moet in ieder geval duidelijkheid brengen in de huidige verwarrende infrastructuur binnen de overheid. Hierbij zal dan duidelijk worden welke overheidsdienst belast is met de uitvoering van een bepaalde overheidstaak. Dit betekent dat er zal worden gestroomlijnd, met name verbeterde communicatielijnen, logistieke zaken en het verder betrekken van de Surinaamse gemeenschap in het besluitvorming proces.

Bv: dossiers
moeten behandeld en afgehandeld kunnen worden, zelfs indien de desbetreffende medewerker
met verlof of ziek is. Dit is een pijnpunt dat nog een grote stagnatie is voor
de dienstverlening.

> Dubbele nationaliteit:

DNW is een
fervent voorstander van de dubbele nationaliteit. Surinamers overzee die vaak genoeg om economische redenen in het buitenland moeten wonen,
maar Suriname een warm hart toedragen en remigranten moeten automatisch een
dubbele nationaliteit genieten.

Het is al decenia lang bekend dat landen die de dubbele nationaliteit toestaan veel voordeel aan deze vorm hebben; te weten toerisme en private investeringen in verschillende economische sectoren die werkgelegenheid verschaffen en sportatleten die vanwege deze hinder niet voor Suriname kunnen deelnemen aan internationale sportevenementen.  

> Klantvriendelijker Openbaar Vervoer

DNW wil een verbeterd systeem van openbaar vervoer. Dit kenmerkt zich door verplicht getrainde, service vriendelijke chauffeurs en andere openbaar vervoer medewerkers. Degene die een vergunning aanvraag zal verplicht een training moeten volgen aleer zijn verzoek positief wordt beantwoord. Dit moet bijdragen aan een competitiever, gestroomlijnder en moderner, corruptievrij en gebruikersvriendelijk openbaar vervoerssysteem. 

> Versoepeling Schengen visa

DNW streeft naar een versoepeling van het Schengen visa. Dit betekent dat personen uit de Schengen lid landen niet langer een visum nodig zullen hebben om Suriname binnen te komen.

Ook voor de Surinamer zullen wij pleiten voor vrije visa in deze landen en meer.

> Bescherming Surinaamse munt, opbouw goudreserve

Wij van DNW streven ernaar om de Surinaamse munt te beschermen. Dit willen wij bewerkstelligen door verplicht te stellen dat bij binnenkomst in Suriname, elke bezoeker bij de grenspost direct 250 euro inwisselt. Dit geld gaat naar de Centrale Bank. Bij de goudopkoop vindt er onmiddellijk belastingafdracht plaats in goud. Deze goudbelasting gaat naar de Centrale Bank, zodat dit instituut een voldoende grote kasreserve heeft in goud.

De Jeugd, kinderen, senioren burgers en mensen met een
beperking.

De jeugd verdient bijzondere aandacht in dit land zonder dat het een directe link heeft met de politiek. De jeugd is vaker misbruikt geweest door de politiek en dat gaat nog steeds door, wij van de DNW zijn jonge leiders met frisse en nieuwe ideen, wij zijn realistisch bezig om de jeugd van dit land de juiste en beste kansen te geven op verschillende gebieden waarbij ze hun talenten volop kunnen ontwikkelen en hun tot wereldbekende helden te maken. Ook onze senioren burgers en gepensioneerden verdienen onze aandacht en moeten een betere en gewaardeerde behandeling krijgen binnen onze samenleving.

ER IS
NATUURLIJK VEEL MEER DAT WIJ WILLEN DOEN. MAAR DIT ZIJN DE ZAKEN WAAR WIJ ONS ALS PARTIJ PER DIRECT
AAN COMMITTEREN.

Dit middels een 100 daagse plan om in ieder geval de hierboven genoemde punten prioriteit te verlenen en een aanvang te maken met de uitvoering hiervan.

 Wilt u meer weten over ons en waar wij voor staan?